Jste zadlužení?

Nejste schopni splácet své dluhy? Hrozí Vám exekuce? Vyřešíme Vaše problémy! Přijďte se poradit. První konzultace zdarma.

Více informací

Infolinka

Osobní bankrot

Standardní pokyn insolvenčnímu správci pro insolvenční řízení, v němž bylo dlužníkovi povoleno oddlužení (osobní bankrot)

Soud v rámci dohlédací činnosti ukládá insolvenčnímu správci, aby postupoval takto:

I. Byl-li insolvenční správce v projednávané věci určen na základě své provozovny, sdělí insolvenční správce do 7 dnů od doručení usnesení soudu o úpadku, kolik provozoven ve smyslu ust. § 5a odst. 4 ZIS zřídil a dále soudu sdělí, kdy (tj. ve kterých dnech a hodinách) vykonává svou činnost ve svém sídle a kdy (t.j. ve kterých dnech a hodinách) vykonává svou činnost v každé své provozovně (nutno sdělit konkrétně pro každou jednotlivou provozovnu).

II. Přezkoumá přihlášky pohledávek po jejich doručení soudem a s těmito přihláškami dále bude nakládat tak, že:

 1. u každé přihlášky založí samostatný spis o a provede v něm úkony v souladu s tímto ustanovením; byl-li ve věci insolvenční správce určen podle své provozovny, uloží spisy přihlášek vždy v té provozovně nejpozději do 10 dnů před datem konání přezkumného jednání, doručí soudu seznam přihlášených pohledávek, zpracovaný dle formuláře s náležitostmi uvedenými v ust. § 189 odst. 1 IZ a ust. § 11 JŘ, včetně podepsaného vyjádření dlužníka k přihlášené pohledávce . Tento seznam zašle rovněž v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v Seznamu pro zasílání přezkumných listů, zveřejněném na internetové stránce Krajského soudu v Ostravě, v předmětu zprávy uvede datum přezkumného jednání a spisovou značku. Společně se seznamem zašle správce soudu i souhrnný přehled přihlášených pohledávek,
 2. u pohledávek, které nelze přezkoumat pro jejich vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby přihlášku opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést a o následcích nevyhovění výzvě. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce (včetně kopie výzvy a doručenky) soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží (ust. § 188 odst. 2 IZ),
 3. oznámí soudu, kde a kdy jsou účastníci oprávněni nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl tento seznam sestaven (ust. § 12 JŘ).
III. Případně sdělí soudu skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, a to neprodleně poté, co se o nich dozví (ust. § 403 IZ).

IV. Zjistí aktuální majetkovou situaci dlužníka a nejpozději do 7 pracovních dnů před datem konání schůze věřitelů doručí soudu soupis majetkové podstaty dlužníka s náležitostmi dle ust. § 14 JŘ. (v soupise se neuvádějí věci, majetkové hodnoty nepostižitelné výkonem rozhodnutí), a to v členění:

 1. nemovitý majetek,
 2. movitý majetek,
 3. finanční prostředky,
 4. pohledávky,
 5. ostatní.

Nejpozději do 7 pracovních dnů před datem konání schůze věřitelů předloží soudu zprávu o dosavadní činnosti, která bude také předmětem schůze věřitelů konané po přezkumném jednání a která bude obsahovat:

 1. Kontaktní údaje správce, včetně uvedení kontaktů na další osobu, která zajišťuje chod (resp. provozovny) kanceláře správce v případě nepřítomnosti insolvenčního správce.
 2. Byl-li insolvenční správce určen ve věci podle své provozovny, údaje o úředních hodinách této provozovny.
 3. Údaj o tom, u které pojišťovny má správce sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem funkce.
 4. Spisovou značku SPR, pod kterou je založena registrace správce k DPH nebo údaj o tom, že správce plátce není.
 5. Číslo účtu, který správce pro insolvenční řízení založil.
 6. Kontaktní údaje dlužníka.
 7. Údaje o pracovním poměru dlužníka a jeho příjmech (všech včetně veřejnoprávních dávek) s přesným označením zaměstnavatele (název, sídlo a IČO dle OR, resp. jméno, místo podnikání a IČO). V případě změny zaměstnavatele správce přiloží novou pracovní smlouvu.
 8. Údaje o majetku dlužníka, včetně výsledku prohlídky obydlí dlužníka a šetření neplatných či neúčinných úkonů dlužníka.
 9. Údaj o formě bydlení dlužníka, jeho dosavadních nákladech na bydlení a další živobytí a o předpokládaných nezbytných životních nákladech po dobu trvání oddlužení.
 10. Údaj o počtu vyživovaných osob a o stanoveném běžném i dlužném výživném.
 11. Propočet odhadované míry uspokojení věřitelů pro jednotlivé způsoby oddlužení a doporučený způsob oddlužení.
 12. V případě, že očekávaná míra uspokojení věřitelů přesahuje 100 % nebo v případě, že očekávaná míra uspokojení přesahuje 50% a dlužník požádal o ponechání vyšší než nepostižitelné částky, zjištění správce o příčinách úpadku dlužníka, jeho opatřeních ke snižování životních nákladů a zvyšování příjmů.
 13. Vyjádření správce, zda zjistil skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (osobního bankrotu), a to neprodleně poté, co se o nich dozví (ust. § 403 IZ).
 14. Údaj o tom, zda dlužník platil zálohy na odměnu a hotové výdaje od povolení oddlužení a případně důvody, proč tak neučinil.

V případě, že v průběhu řízení zpeněží předmět zajištění, předloží soudu návrh na rozdělení výtěžku a vyplacení zálohy na odměnu na standardním formuláři Výtěžek zajištěný věřitel.

 • Mgr. Antonín Jurečka
 • Letenská 714
 • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
© Tvorba webových stránek Olomouc